هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240620

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-طلا - 1:gold /انگلیسی
3-دی - 1:day /انگلیسی
4-طلایی - 1:golden /انگلیسی
5-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-سامی - 1:sami /انگلیسی
9-استیل - 1:steel /انگلیسی
10-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
11-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
12-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
13-نگین - 1:negin /انگلیسی
14-ندا - 1:neda /انگلیسی
15-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
16-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
17-فارسی - 1:persian /انگلیسی
18-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
19-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
20-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
21-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
22-گرد - 1:round /انگلیسی
23-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
27-گل - 1:flower /انگلیسی
28-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
29-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
30-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
31-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
32-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
33-دست - 1:hand /انگلیسی
34-کوچک - 1:small /انگلیسی
35-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
36-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
37-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
38-لاتین - 1:latin /انگلیسی
39-پر - 1:feather /انگلیسی
40-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
41-بزرگ - 1:big /انگلیسی
42-پا - 1:foot /انگلیسی
43-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
44-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
45-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
46-کیف - 1:bag /انگلیسی
47-گردن - 1:neck /انگلیسی
48-معمولی - 1:normal /انگلیسی
49-فلزی - 1:metal /انگلیسی
50-تاج - 1:crown /انگلیسی
51-متوسط - 1:medium /انگلیسی
52-سایز - 1:size /انگلیسی
53-آویز - 1:medallion /انگلیسی
54-نه - 1:no /انگلیسی
55-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
56-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
57-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
58-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
59-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
60-اسی - 1:esi /انگلیسی
61-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
62-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
63-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
64-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
65-گوش - 1:ear /انگلیسی
66-ساده - 1:simple /انگلیسی
67-گیره - 1:clamp /انگلیسی
68-نامها - 1:names /انگلیسی 2:name /انگلیسی
69-مشکی - 1:black /انگلیسی
70-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
71-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
72-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
73-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
74-مینی - 1:mini /انگلیسی
75-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
76-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
77-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
78-دیگر - 1:other /انگلیسی
79-اسب - 1:horse /انگلیسی
80-علی - 1:ali /انگلیسی
81-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
82-ماه - 1:moon /انگلیسی 2:month /انگلیسی
83-پارسی - 1:persian /انگلیسی
84-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
85-چشم - 1:eye /انگلیسی
86-رها - 1:raha /انگلیسی
87-سفید - 1:white /انگلیسی
88-فرش - 1:carpet /انگلیسی
89-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
90-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
91-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
92-مردانه - 1:mens /انگلیسی
93-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
94-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
95-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
96-گردنبندطلایی - 1:goldennecklace /انگلیسی
97-سنگ - 1:stone /انگلیسی
98-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
99-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
100-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
101-سنجاق - 1:pin /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره