هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20231129

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
4-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
5-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
10-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
11-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
12-طلا - 1:gold /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-طلایی - 1:golden /انگلیسی
17-ایران - 1:iran /انگلیسی
18-دی - 1:day /انگلیسی
19-استیل - 1:steel /انگلیسی
20-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
21-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
22-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
23-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-نگین - 1:negin /انگلیسی
27-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
28-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
29-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
30-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
31-ندا - 1:neda /انگلیسی
32-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
33-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
34-دست - 1:hand /انگلیسی
35-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
36-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
37-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
38-گل - 1:flower /انگلیسی
39-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
40-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
41-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
42-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
43-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
44-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
45-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
46-پر - 1:feather /انگلیسی
47-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
48-کوچک - 1:small /انگلیسی
49-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
50-بزرگ - 1:big /انگلیسی
51-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
52-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
53-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
54-کیف - 1:bag /انگلیسی
55-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
56-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
57-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
58-گرد - 1:round /انگلیسی
59-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
60-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
61-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
62-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
63-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
64-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
65-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
66-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
67-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
68-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
69-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
70-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
71-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
72-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
73-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
74-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
75-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
76-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
77-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
78-فلزی - 1:metal /انگلیسی
79-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
80-اسی - 1:esi /انگلیسی
81-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
82-معمولی - 1:normal /انگلیسی
83-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
84-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
85-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
86-تاج - 1:crown /انگلیسی
87-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
88-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
89-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
90-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womensbag /انگلیسی, 3:womenspurse /انگلیسی
91-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
92-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
93-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
94-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
95-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
96-متوسط - 1:medium /انگلیسی
97-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:magiccarpetmousepads /انگلیسی, 6:minirugmousepad /انگلیسی, 7:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 8:mousecarpetrug /انگلیسی, 9:mousepadcarpet /انگلیسی, 10:wholesalecarpetmousepad /انگلیسی
98-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
99-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
100-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
101-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره